Fablab Thailand

โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

การให้ความรู้การเขียนโปรแกรม
Pythonและปัญญาประดิษฐ์ (AI) 2

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

เพิ่มเติม

การให้ความรู้การเขียนโปรแกรม
Pythonและปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563

เพิ่มเติม

การอบรม FabLab
Thammasat University

แผนการอบรมย่อย
เพื่อจัดทำหุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง

เพิ่มเติม

กิจกรรมล่าสุด


กิจกรรมอบรมวิศวกร

กิจกรรมอบรม Fabrication Lab ทางเทคนิค สำหรับวิศวกรประจำห้องปฏิบัติการ FAB LAB ในสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

เพิ่มเติม

Thailand 4.0 in the making

โครงการ โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการจัดแสดงผลงานในงาน Thailand 4 0 In the Making ณ สยามสแควร์ ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน

เพิ่มเติม

KidBright Hackathon

กิจกรรมประกวดแข่งขัน KifBright Hackathon ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ สวทช. รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล

เพิ่มเติม

ร่วมกับ


" โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรรมแก่เด็กและเยาวชนไทย ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "