• การให้ความรู้การเขียนโปรแกรม Python และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ครั้งที่2

  โดย admin fablab เมื่อ Feb. 20, 2020, 5:44 p.m.

  โครงการ โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

  หลักสูตร การให้ความรู้การเขียนโปรแกรม Python และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ครั้งที่2

  ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย


  พิธีเปิดกิจกรรม การให้ความรู้การเขียนโปรแกรม Python และปัญญาประดิษฐ์ โดย ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์
  เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "เยาวชน นวัตกรรม และ Coding" โดย 
  ผศ.ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ หัวหน้าโครงการฯ
  ผศ.ดร.ปาริยา ณ นคร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ นักวิจัยอาวุโสกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (สวทช.)
  นางงามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
  คุณทศพร เวชศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โลจิเซ้นส์ จำกัด

  การอบรมการให้ความรู้การเขียนโปรแกรม Python และปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดย ผศ.ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ